close-pop-up.svg

Sjekkliste for bærekraftig bygging

For å oppnå et bærekraftig bygg, er det blant annet viktig å velge bærekraftige materialer og løsninger. Her er sjekklisten som hjelper deg til å bygge bærekraftig.

Materialvalget vil ha en vesentlig faktor. Kan et byggemateriale resirkuleres? Hvor lang levetid har det? Inneholder det miljøfarlige stoffer? Hvor mye energi brukes til framstilling og transport?

Denne listen er ment som en praktisk sjekkliste for å hjelpe deg på vei til å ta gode materialvalg, for å bygge mer bærekraftig.

Sjekkliste for å bygge bærekraftig

1. Bruk byggematerialer med miljødeklarasjoner

Den beste måten å vurdere et byggemateriales miljøpåvirkning gjennom hele livssyklusen på, er med en miljødeklarasjon. Også kalt EPD. Her kan man finne opplysninger som innhold, energiforbruk og andre miljøpåvirkningsfaktorer. Noen EPD-er inneholder også graden av resirkulert materiale i produktet og eventuelt om det kan gjenbrukes.

Alle våre produkter følger med miljødeklarasjoner. Disse finner du på produktsiden her på nettsiden, eller søk opp ønsket produkt under "dokumentasjon" her

2. Følg myndighetenes liste over uønskede stoffer

Norske myndigheter har en liste over helse- og miljøfarlige stoffer som skal unngås, gjerne kalt Prioritetslisten. Dette gjelder særlig materialer som skal brukes innvendig.

Produkter fra Glava og Gyproc inneholder ingen helse- eller miljøfarlige stoffer fra Prioritetslisten. Weber har noen få spesialprodukter som inneholder stoffer som står på listen. Disse stoffene er planlagt byttet ut så fort det kommer gode nok alternativer på markedet.

3. Velg resirkulerbare materialer

Man bør så langt det lar seg gjøre bruke byggematerialer som kan gjenvinnes eller brukes på nytt. Alternativet er å sende avfallet til deponi, og det er både kostbart og gir en uønsket miljøbelastning.

Gyproc har etablert et innsamlings- og resirkuleringssystem for brukte gipsplater, og gjenbruker innsamlet gips i produksjonen av nye gipsplater. Glava bruker store mengder resirkulert glass i sin glassullproduksjon, og deler av produksjonsavfallet gjenbrukes i egen produksjon eller inngår som råvare i Leca®.

4. Bruk materialer med lang levetid

Det er viktig å bruke materialer som holder lenge for å unngå ressurskrevende utskiftinger i løpet av byggets levetid.

De fleste produktene våre, som isolasjon, plater og sementbaserte produkter, har lang levetid dersom det monteres rett og bygget holdes vedlike. Overflater kan lett repareres eller fornyes dersom det oppstår skader eller det kommer nye trender og behov. Glassull kan demonteres og gjenbrukes eller gjenvinnes.

5. Bruk løsninger med lave vedlikeholdskostnader

I mange tilfeller er det anskaffelsesprisen som er beslutningsgrunnlaget for materialvalget. Hvis man i stedet ser på byggets totale levetidskostnader er innkjøpsprisen på materialene minimal sammenlignet med vedlikeholdskostnadene.

Gips- og sementbaserte overflater har lave vedlikeholdskostnader, grunnet sin holdbarhet og enkelt kan repareres og males. Isolasjonen er vedlikeholdsfri så lenge bygget behandles rett.

Les også: Slik jobber vi med miljø og bærekraft.

6. Unngå emisjon fra materialer

Spesielt innvendig i et bygg er det viktig med produkter som har lav eller ingen emisjon. De fleste våre produkter er naturprodukter med lave mengder tilsetningsstoffer eller bindemidler. Mange produkter for innendørs bruk er også testet for emisjoner og kan trygt brukes inne.

7. Reduser materialavfall

Ressursforbruket kan reduseres betraktelig dersom man reduserer materialsvinnet. Ved å bruke materialene optimalt og unngå avfall, kan man komme ned i et lavt materialsvinn.

Gyproc og Glava sine produkter produseres i standardformater, men kan også bestilles i spesialformater tilpasset et enkelt prosjekt. Weber produkter leveres i ulike emballasjestørrelser, slik at uåpnede sekker kan benyttes på andre prosjekter. Enkelte produkter leveres også i bulk slik at man unngår emballasjeavfall på byggeplassen.

Sjekklisten i korte trekk:

  • Bruk byggematerialer med miljødeklarasjon
  • Følg miljømyndighetenes liste over uønskede stoffer
  • Velg resirkulerbare materialer
  • Bruk materialer med lang levetid
  • Bruk løsninger med lave vedlikeholdskostnader
  • Unngå emisjon fra materialer
  • Reduser materialavfall
     
Miljø og bærekraft

Produksjon av gipsplater hos Gyproc

Gyproc arbeider strukturert med miljøledelse og i alle produksjons-prosesser. I hele prosessen tilstreber vi å minimere spill, energiforbruk og utslipp.

Miljø og bærekraft

Resirkulert gips gir gode miljøtall

Gipsplater fra Gyproc inneholder inntil 20 prosent resirkulert gips. Dette gir gode miljøtall sammenlignet med andre gipsprodusenter.

Brannisolering av bærende stålkonstruksjoner

I dag brukes stål i mange bygningskonstruksjoner, men siden brannmotstanden er relativt dårlig, er det nødvendig å brannsikre de bærende elementene.