Kontakt
 
Kontakt oss
Åpningstider: 
Du kan kontakte Kundeservice mandag til fredag fra 8:00-16:00
Teknisk Support
Tlf.: 
69 35 75 00 (innvalg 2)

Du er alltid velkommen til å kontakte oss hvis du har spørsmål til våre produkter eller systemer.

Her finner du kontaktopplysninger:

Salg

Teknisk

Kundeservice

  Nyhetsbrev
 

Abonner på Gyproc Nyhetsbrev

 

You are here

Betydningen av et godt lydmiljø
Akustisk inneklima er en viktig faktor i dagens bygninger. God akustikk er oppnådd når brukerne av et gitt rom ikke føler ubehag eller sjenanse under normale forhold.

Akustikk

Akustisk inneklima er blitt en viktig faktor i dagens bygninger. I dag skal akustiske forhold planlegges med fullt hensyn til lokalenes og bygningenes bruksområder. Et godt romakustisk miljø bør være et selvskrevet krav i alle lokaler.

Vi vet at byggherrer og arkitekter i økende grad stiller krav til det estetiske utseendet og har ønsker om fleksible designløsninger. Det betyr at kravene til byggematerialenes egenskaper i dag er svært komplekse, men det trenger ikke løsningene å være.

Gyptone Akustikkløsninger er utviklet for å møte dagens krav og ønsker. De finnes i mange forskjellige designmønstre og montasjeformer som kan benyttes på ulike måter, og derfor et bredt spekter av løsninger til både akustikkhimlinger og akustikkvegger.

Dokumenterte løsninger

Gyproc har i flere år utført en mengde akustiske målinger bl.a. innenfor undervisningssektoren. Målingene er gjennomført i bruksklare rom, dvs. rom som er ferdigstilt og innredet med inventar og møbler. Målingene gir med andre ord et riktig bilde av rommets akustikk under de faktiske forhold.

Gjennomførte målinger dokumenterer at man med bruk av Gyptone Akustikkløsninger kan oppfylle gjeldende krav iht. Byggteknisk forskrift med tilhørende veiledninger. Samtidig dokumenterer målingene at det med Gyptone Akustikkløsninger oppnås høy taletydelighet i rommene.

Taletydelighet er et viktig parameter, spesielt i undervisningssegmentet, og den har stor betydning for elevenes evne til å oppfatte og lære.

Hva er god akustikk?

God akustikk er til stede når brukerne av et gitt rom ikke føler ubehag eller sjenanse under normale bruksforhold.

For å oppnå god akustikk, må det gjøres en analyse av rommets materialvalg, bygningens utforming, innredning og bruk. Denne analysen kan utføres av en profesjonell akustiker eller en fagperson som har den nødvendige kunnskapen på området.

Dessverre skjer det ofte at man først etter at rommet/bygningen er tatt i bruk, erfarer at de akustiske forholdene ikke er tilstrekkelig. I slike tilfeller blir det ofte komplisert og uforholdsmessig dyrt å gjennomføre forbedringstiltak.

Hva er støy?

Støy er et uttrykk for uønsket eller skadelig lyd som har negativ innvirkning på oppholds-, undervisnings- eller arbeidsforholdende i et gitt rom.

Eksempler på støy er:

  • Lyd fra fottrinn i korridorer
  • Ventilasjonsstøy
  • Trafikkstøy
  • Kollegaer som snakker høyt
  • Støy fra kopimaskiner, printere, plottere etc.
  • Støy fra tilstøtende lokaler

Akustiske begreper

Etterklangstid
Etterklangstiden er et mål på hvor lang tid det tar for lyden i et rom å svekkes med 60 dB. NS8175 stiller krav til etterklangstid for mange ulike romtyper. Den praktiske etterklangstiden i et rom bestemmes på grunnlag av standardiserte målemetoder. Når rommet er ferdigstilt, innredet og tatt i bruk, gjennomføres målingen av faktisk etterklangstid. Denne målingen gjenspeiler hvor effektivt rommet fungerer i praksis.

Et roms teoretiske etterklangstid kan beregnes ut fra data om rommets materialvalg, geometri (volum og overflateareal), de ulike overflatetypers absorpsjonsevne samt møblering. Det finnes svært avanserte og eksakte beregningsprogrammer til komplekse prosjekter, men en enkel beregning på vanlige rom kan gjøres etter Wallace Clement Sabines formel:

T = 0,16 x V/A, hvor
T = Etterklangstid [s]
V = Romvolum [m3]
A = Ekvivalent absorpsjonsareal [m2]

Graf for måling av etterklangstid:

Ekvivalent absorpsjonsareal
En bygningsdels ekvivalente absorpsjonsareal kan defineres som absorpsjonskoefisienten ganget med bygningsdelens overflateareal. Rommets totale ekvivalente absorpsjonsareal benyttes til å beregne etterklangstiden i et rom eller stilles som et akustisk krav (iht. Arbejdstilsynets vejledning 1.16, December 2008 - Kontorer, laboratorier og butikker).

RASTI (Taletydelighet)

RASTI (Rapid Speech Transmission Index) er en metode for å måle et roms taletydelighet. Med et instrument måler man hvor godt informasjon når fram fra avsender til mottaker. RASTI måles på forskjellige steder i et gitt rom, og verdien kan variere fra sted til sted i samme rom.

Taletydelighet angis etter STI-skalaen (0 - 1), hvor området under 0,3 tilsvarer "uforståelig" og området over 0,75 tilsvarer "veldig god" taletydelighet.

STI-skala:

Gyptone akustikkløsninger er utviklet med en nøye avstemt kombinasjon av absorpsjon og refleksjon, og er derfor et produkt som kan brukes med fordel i rom hvor god taletydelighet er ønsket. Hvis produktene blir brukt riktig, vil Gyptone akustikkløsninger nesten alltid være minimum "good" og i de fleste tilfeller "exelent".

 

Lydstyrke
Lyd er energiudladninger der i form af trykbølger bevæger sig gennem luften og som af det menneskelige øre omsættes til det som vi opfatter som "lyd". Øret kan opfatte selv meget små variationer ved lave lydtrykniveauer. Ved høje lydtrykniveauer fornemmer øret først ændringerne ved langt større variationer. Lydtryk angives efter den logaritmisk opbyggede "decibelskala". Lyd er energiutladninger, som i form av trykkbølger beveger seg gjennom luften, og som det menneskelige øre oversetter til det vi oppfatter som "lyd". Øret kan oppfatte selv svært små variasjoner ved lave lydtrykknivåer. Ved høye lydtrykknivåer registrerer øret først forandringene ved mye større variasjoner. Lydtrykksnivå måles i desibel (dB) som er en logaritmisk enhet.

Lydtrykk (dB) fra ulike typer lydkilder:

Frekvens
Frekvens uttrykkes i Hertz (Hz) og er et mål for hvor ofte en svingning (lydbølge) forekommer i løpet av et sekund. Angis en frekvens på f.eks. 125 Hz betyr det at svingningen (lydbølgen) gentar seg selv 125 ganger for hvert sekund.

Reglementet beskriver krav til frekvenser basert på en logaritmisk skala i frekvensbåndene 125, 250, 500, 1000. 2000 og 4000 Hz. Det menneskelige øre kan oppfatte frekvenser mellem 20 Hz og 20.000 Hz, men den øvre grensen avtar gradvis med alderen.

Eksempel på absorpsjonskurve for et akustikkprodukt:

Lydabsorpsjon
Når en lydbølge treffer en overflate, vil en del av lydenergien bli absorbert i materialet. Kort sagt, alle materialer har en absorpsjonskoeffisient og er derfor mer eller mindre lydabsorberende. Absorpsjonskoeffisienten er mellom 0 og 1, hvor 0 betyr "ingen absorpsjon" og 1 betyr "full absorpsjon" av energien.

Noen materialer fungerer mest lydabsorberende ved lave frekvenser, mens andre fungerer best i mellomliggend eller høye frekvenser. Det kan ofte være fordelaktig å bruke akustisk regulerende materialer som har en jevn absorpsjon i frekvensområdet fra 125-4000 Hz.

Absorpsjonsverdier
Absorpsjonsverdier for Gyptone akustikkløsninger finnes i våre Gyptone produktdatablader, som du finner her.

Eksempel på absorpsjonskurve for et akustikkprodukt:

Gyptone akustikkplater er utviklet utfra et samspill mellom perforeringens og akustikkdukens utforming samt platens struktur, stivhet og vekt.

Refleksjon
I tillegg til å absorbere lyden, reflekterer de fleste materialer også lyden til en viss grad. En meget jevn og hard overflate vil reflektere lydbølgen i en speilvinkel, dvs. lydbølgen vil fortsette med samme utgangsvinkel som inngangsvinkelen målt i forhold til overflatens plan. På den annen side vil et materiale med en mer ujevn overflate spre lyden (akustisk diffusjon), og dette er et viktig element for akustisk funksjon i spesielt større rom.

Gode akustiske huskeråd

Akustisk prosjektering
Akustisk prosjektering er et krav iht. gjeldene lovgivning. Det er langt billigere å gjennomføre riktige løsninger når det er tatt høyde for det i prosjektets tidlige fase, framfor å måtte symptombehandle etter at bygningen er tatt i bruk.

Profesjonelle akustikere
Der vil være krav til etterklangstid som synes å være vanskelig å overholde pga. rommets størrelse, utforming eller valgte materialkombinasjoner. Slike tilfeller krever kreativ tenkning og alle involverte parter i prosjektet bør dras inn i problemløsningen. Koordinering av slike prosjekter bør alltid gjøres av en profesjonell akustiker, som kan sikre at de alltid er på sporet.

Jevn fordeling av akustisk regulerende arealer
Sørg for at den akustiske regulering fordeles jevnt over hele rommet for å oppnå best mulig utnyttelse av produktegenskaper. SBI-anvisning 218 anbefaler at 10-15% av lydabsorberende materialer plasseres på veggee eller andre vertikale overflater.

Romtyper
Separer så langt det er mulig støyende fra ikke-støyende arbeid samt rom med støyende og ikke-støyende aktiviteter fra verandre. Selv i rom med mye støy og aktivitet, kan der være behov for ro og mulighet for dyp konsentrasjon. Åpne kontorlandskap har lenge hatt en stor plass i norske kontorbygninger. Denne romtypen gir ofte størst akustisk utfordring.

Innredning
Vær oppmerksom på at møbler og inventar påvirker lydens fordeling i et rom. I kontorer er det en god idé å plassere lydabsorberende støyskjermer mellom arbeidsstasjoner, slik at direkte lyd brytes og/eller dempes. På kontorer kan akustiske støyskjermer plasseres mellom bordene. Dette fjerner direkte lyd og bidrar sterkt til den generelle akustiske dempingen av rommet. Møbler er svært viktig for å skape akustisk diffusjon i et rom og bidrar også til bedre absorpsjon av de valgte absorbenter.

Møbler med myke overflater er bedre absorbenter  enn møbler med harde overflader, og bidrar derfor til en betydelig forbedring av den generelle akustikken i et rom. Reduser direkte støykilder, også støy fra fottrinn. Plasser støyende maskiner i rom derdet ikke er faste arbeidsplasser eller undervisning.

Oppførsel
Det kan være lurt å lage noen retningslinjer for den oppførselen som skal vises i et åpent kontormiljø. Man kan for eksempel bestemme hvor høyt telefonenes ringetoner skal være, hvor man kan føre samtale og hvor man skal være stille.

Musikk
Musik krever spesiell akustisk regulering som kan være noe mer komplisert enn tilfellet i f.eks kontor- eller klasserom. Kanskje det vil være behov for å kunne tilby gode akustiske forhold for flere forskjellige musikksjangere i samme rom. Dette kan løses ved å bygge inn demonterbart inventar som kan flyttes eller fjernes etter behov. Man bør alltid involvere en profesjonell akustisk spesialist med spesialkunnskap på området i slike tilfeller.

Akustisk hjelp fra Gyproc

Hvis du vil vite mer om akustikk og Gyptone akustikkløsninger, kontakt teknisk support. Du kan også finne merinformasjon om Gyptone Akustikkløsninger på gyproc.no/gyptone.