close-pop-up.svg

Viktige forutsetninger for lydvegger

For å oppfylle lydkravene til en vegg er det mange faktorer som må vurderes. Det bør stilles krav til samtlige komponenter i veggen samt tilstøtende konstruksjoner. Lydreduksjonen i en vegg påvirkes i svært stor grad av romstørrelse, utettheter, gjennomføringer, dører, flanketransmisjon og etterklangstid m.m. I hvert enkelt tilfelle bør man vurdere om man skal bygge en vegg med høyere ytelse enn kravet.

Lufttetting
For å oppnå optimal lydisolering av en bygningsdel er det avgjørende å sikre korrekt lufttetting ved alle tilslutninger. Dette oppnås ved å benytte skinner med tettepakninger samt eventuelt lydfuger, som effektivt forhindrer luftlekkasje gjennom åpninger og sprekker.

Skinner av typen Gyproc SKP har en pålimt 4 mm polyetenduk. 

Gyproc ACOUnomic har pålimte EPDM-tetningslister som erstatter polyetenduk og fugemasse.

For innervegger med bindingsverk av tre kan EPDM-tetningslist Gyproc GT eller polyetenduk Gyproc GPD benyttes.

Den valgte tetteløsning monteres mot både horisontale og vertikale bygningsdeler. For ytelser, se figur under.

Fugestørrelse og plassering
Lufttetting av skilleveggkonstruksjonen er meget viktig. Uansett hvor mange platelag som monteres på stenderverket vil lyden trenge i gjennom en konstruksjon som ikke er lufttett. I overgangene vegg/vegg, vegg/tak og vegg/gulv må det lufttettes og til dette benyttes høy-elastisk fugemasse eller Gyproc ACOUnomic. Generelt anbefaler vi at fugen plasseres i randsonen til det første/innerste platelaget. Dette for at fuge ikke skal komme i konflikt med overflatebehandling. Platelaget der det skal etableres en lydfuge monteres med klaring mot tilstøtende konstruksjoner.

  • Lydfugens utforming avhenger av konstruksjonen og de omkringliggende konstruksjonene. Generelt bør fugens bredde være tilpasset bevegelsene som forventes i konstruksjonen. Følg fugeprodusentens anvisninger.
  • Fugens dybde er også viktig. Ofte anbefales det at fugedybden skal være halvparten av fugens bredde for de fleste elastiske fugemasser.
Lydfuge.png

For alle lydverdier som er angitt i våre tabeller på gyproc.no er det antatt normale gode flankeforhold, det vil si med liten lydoverføring utenom selve skillekonstruksjonen. Forventede feltverdier ligger lavere enn de laboratoriemålte verdiene dersom tettingen er god. Høyt presterende vegger vil ha de største forskjellene. El-installasjoner eller gjennomføringer kan redusere konstruksjonens ytelse og er ikke inkludert. Gode tilslutninger mot tilstøtende konstruksjoner er vesentlig for å oppnå optimal lydverdi, se typedetaljer i Gyproc Håndbok

For ytterligere informasjon om bygningsakustikk, se Gyproc Håndbok, kapittel 4.1.

Krohnen på verket med Gyproc Klima

Krohnen i Bergen er et praktbygg med klimaambisjoner, bygd i regi av GC Rieber. Lansering av Gyproc Klima ble en ekstra bonus i prosjektet.

Brannisolering av bærende stålkonstruksjoner

I dag brukes stål i mange bygningskonstruksjoner, men siden brannmotstanden er relativt dårlig, er det nødvendig å brannsikre de bærende elementene.

Brannisolering

Generelt om brannisolering

I dag brukes stål i mange bygningskonstruksjoner, men siden brannmotstanden er relativt dårlig, er det nødvendig å brannsikre de bærende elementene.